Make your own free website on Tripod.com
Bidang dan Tanggungjawab Kaunselor Bagi memastikan bahwa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kauseling tercapai kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasaran adalah amat penting . Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:- 1. Bidang Akademik Input 1. Pemilihan mata pelajaran elektif 2. Kemahiran Belajar a. Membaca b.Mencatat / mengambil nota c.Pengurusan Masa d. Pengurusan Diri e. Mendengar f. Mengingat g. Mengulangkaji h. Menjawab soalan peperiksaan i. Menghadapi peperiksaan 3. Pengumpulan maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Kaedah Bimbingan kelompok, bimbingan individu,kaunseling kelompok, kaunseling individu, bilblio kaunseling, kursus, bengkel , kem/perkemahan, tayangan video, taklimat, kolokium,tutor sebaya,mento mentee, pembimbing rakan sebaya 2 Bidang Kerjaya Input a. Inventori minat b. Inventori personaliti d. Pemilihan matapelajaran elektif e. Pengumpulan maklumat kerjaya f. Pendedahan kerjaya ( Peluang latihan kerjaya) g Penyebaran maklumat. Kaedah Bimbingan kelompok, bimbingan individu, lawatan, ceramah, forum, seminar, tayangan video, pertandingan -pertandingan Buku Skrap Kerjaya dan Poster. 3. Bidang Psikososial & Kesejahteraan mental Input a. Ujian Personaliti d.Senarai semakan masalah cMerujuk kad maklumat diri d.Kemahiran Komunikasi e Kemahiran Asertif/ Tegas Diri f. Penyaringan maklumat g.Pengurusan Tekanan h. Kemahiran Rohani i. Kemahiran Membuat Keputusan j.Kemahiran pengawalan diri k.Kemahiran Aplikasi l.Kemahiran Sintesis m.Kemahiran analisis kritikal n.Pengekalaan penghargaan kendiri/ Self Esteem o.Perkembangan keremajaan p.Pengendalian kendiri q.Program Orientasi Kaedah Bimbingan kerjaya merentas ko-kurikulum, Kokurikulum, PRS, Bimbingan kelompok, kauseling individu,, , forum, kursus, bengkel, seminar, kem bina insan/ diri, kolokium, rehlah, lawatan, tayangan video, latihan dalam kumpulan, aktiviti simulasi, kumpulan, perkhemahan ibadah, ceramah- kaunseling keluarga, PRS. 4. Bidang Keibu-bapaan Input a. Komunikasi b. Perkembangan individu c. Isu-isu kekeluargaan i. Kepimpinan ii. Perkembangan remaja masa kini dan akan datang iii. Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Kaedah Ceramah, seminar, forum, bengkel, perkhemahan keluarga/ Hari keluarga/ Lawatan kerumah, kaunseling keluarga, khidmat konsultansi, kursus kemahiran keibubapaan, buletin keluarga, pameran. Bidang Masalah Pelajar Input a.Kemahiran komunikasi b.Kemahiran Penyelesaian Masalah c.Kepimpinan d.Kemahiran tegas diri e. Pembimbinga Rakan Sebaya(PRS) f.Kemahiran Sosial g.Kemahiran Pemilihan Aktiviti keutamaan. Kaedah Kaunseling individu, kaunseling kelompok, latihan dalam kumpulan,lawatan kerumah, ceramah, bengkel, praktikum PRS.